Nowe przepisy

Sześć innowacyjnych inicjatyw, które działają na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w rolnictwie

Sześć innowacyjnych inicjatyw, które działają na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w rolnictwie

Aby uczcić tę ważną pracę i kluczową rolę kobiet-rolników, kobiet-naukowców i badaczy rolnictwa oraz prowadzonych przez kobiety organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw zajmujących się żywnością, GFAR i Food Tank zwracają uwagę na sześć innowacyjnych projektów i inicjatyw, które działają na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w rolnictwie.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne. Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną. Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych. ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne. Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną. Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych. ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne. Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną. Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych.ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne. Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną. Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych. ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne. Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną.Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych. ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne. Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną. Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych. ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne. Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną. Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych. ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne. Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną. Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych. ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne.Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną. Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych. ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.


Lista 20 fundacji wspierających projekty na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet

360 000 kobiet umiera w czasie ciąży i porodu Każdego roku 14 milionów dorastających dziewcząt zostaje matkami. Kobiety stanowią prawie dwie trzecie światowych analfabetów, 31 milionów dziewcząt na całym świecie wciąż nie uczęszcza do szkoły, Wskaźniki ukończenia i poziomy uczenia się dziewcząt są niższe niż chłopców, Uczestnictwo dziewcząt w szkole spada wraz z postępami w systemie edukacji Zbyt wiele dziewcząt w krajach rozwijających się nadal nie ma dostępu do szkoły, odmawiając im podstawowego prawa do edukacji.

Bardziej wykształcone kobiety są zwykle zdrowsze, pracują i zarabiają więcej, mają mniej dzieci i zapewniają lepszą opiekę zdrowotną i edukację swoim dzieciom. Według UNICEF edukacja dziewcząt dosłownie ratuje miliony istnień.

Ponieważ istnieją tysiące organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami i dziewczętami, istnieją setki organizacji darczyńców wspierających projekty na rzecz poprawy życia kobiet i dziewcząt oraz zapewnienia ich praw człowieka w lepszym świecie wolnym od dyskryminacji i eliminowaniu ubóstwa i głód. Oto lista 20 Darczyńców wspierających sprawy kobiet.

Fundusz Pilnych Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet
Pilny Fundusz Działań na rzecz Praw Człowieka Kobiet to globalny fundusz kobiet, który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety i obrońców praw człowieka osób transpłciowych w krytycznych momentach. Fundusz wspiera obrończynie praw człowieka na całym świecie. Misją funduszu jest wspieranie obrończyń praw człowieka dążących do tworzenia kultury sprawiedliwości, równości i pokoju. W tym celu UAF współpracuje z ruchami kobiecymi na całym świecie.

Fundusz Pilnych Działań buduje odporność ruchów na rzecz praw kobiet i praw LGBT na trzy sposoby:

 1. Dotacje szybkiego reagowania– Przyznawanie grantów szybkiego reagowania kobietom i transpłciowym obrońcom praw człowieka w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej. Aktywiści mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 USD.
 2. Rzecznictwo i budowanie sojuszu– Orędowanie na rzecz kobiet i obrońców praw człowieka osób transpłciowych.
 3. Globalne Konsorcjum Funduszy Pilnych Działań– Razem z Urgent Action Fund-Africa i Urgent Action Fund-Latin America, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights wspiera aktywizm kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Obszary zainteresowań

 • Prawa człowieka kobiet
 • LGBTI
 • Inwalidztwo
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Społeczności tubylcze
 • Pokój i rozwiązywanie konfliktów

Kraje ostrości – Czechy, Gruzja, Indie, Irak, Serbia, Stany Zjednoczone

Fundacja Narodów Zjednoczonych
Fundacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wierzy, że zapewnienie kobietom i dziewczętom możliwości edukacyjnych i ekonomicznych oraz zapewnienie im zdrowia i praw człowieka jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla rodzin, społeczności i świata. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, partnerami korporacyjnymi i rządowymi, aby promować równość płci, promować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa (w tym planowanie rodziny), opowiadać się za zwiększeniem zasobów i finansowania programów i działań przynoszących korzyści dorastającym dziewczętom, eliminować przemoc ze względu na płeć, zwalczać zmiany klimatyczne i poprawiać zdrowie matek opieki z wykorzystaniem zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej i technologii mobilnych.

Fundacja ONZ zaprojektowała różne wyzwania, rozwiązania i projekty z wizją, że wszystkie dziewczęta, bez względu na to, gdzie mieszkają, mają szansę stać się wykształconymi, zdrowymi, bezpiecznymi, zaliczonymi i pozycjonowanymi na kolejne pokolenie liderów.

Fundacja mobilizuje oparte na wynikach i przedsiębiorcze partnerstwa z naukowcami, fundacjami, organizacjami członkowskimi i wspólnotami wyznaniowymi, aby przyczynić się do ważnej pracy, jaką ONZ wykonuje w szerokim zakresie zagadnień. Stanowi platformę współpracy międzynarodowej w czasach wyzwań, takich jak zmiana klimatu, choroby czy ubóstwo.

Fundacja ONZ jest zaangażowana w zmniejszanie śmiertelności dzieci z powodu chorób, wspieranie praw kobiet i dziewcząt, poprawę pomocy w przypadku katastrof, tworzenie przyszłości czystej energii oraz zapewnienie silnego, dobrze finansowanego ONZ.

Obszary zainteresowań

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Globalne zdrowie
 • Pokój i bezpieczeństwo
 • Zmiana klimatu
 • Dostęp do energii
 • Stosunki USA-ONZ

Priorytety kobiet, dziewcząt i ludności

 1. Wzmocnienie zdolności
 2. Promowanie zdrowia reprodukcyjnego
 3. Inwestowanie w dorastające dziewczyny
 4. Ekonomiczna pozycja kobiet
 5. Rada Liderek Świata Kobiet

Kraje ostrości – Kraje członkowskie ONZ.

ANESVAD
ANESVAD wspiera powszechny dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Działa na rzecz poprawy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w najbiedniejszych regionach i regionach krajów, w których interweniuje, mając na uwadze, że każda kobieta ma prawo do otrzymania odpowiednich usług promujących bezpieczne ciąże i poród.

ANESVAD jest niezależną, pozawyznaniową, pozarządową organizacją rozwoju, której celem jest promowanie i ochrona zdrowia jako podstawowego prawa człowieka. Organizacja jest skierowana do najsłabszych grup społecznych, kobiet, dzieci / jako rdzennych osób, które nie mają dostępu do zdrowia lub mają trudności z osiągnięciem tego prawa. ANESVAD współpracuje z ludźmi i lokalnymi podmiotami w swoich regionach docelowych, aby bronić i promować prawo do zdrowia.

 • Promuj prawo do zdrowia
 • Zwalczanie wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania dzieci w pracy na obszarach nielegalnego górnictwa
 • Kobiety, zdrowie i prawa

Prawo do zdrowia jako prawo podstawowe

 1. Każda osoba na całym świecie powinna mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Do tego musi powstać służba zdrowia w regionie.
 2. Świadczona opieka zdrowotna musi spełniać standardy jakości i zapewniać satysfakcję pacjenta.
 3. Placówka służby zdrowia musi być dostępna bez barier fizycznych. Brak dyskryminacji usług.
 4. Usługa musi być akceptowalna i szanowana w sposób zgodny z tradycjami miejscowej ludności.

Regiony ostrości – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska

Międzynarodowa wymiana rozwojowa
Upodmiotowienie kobiet, najskuteczniejszy sposób walki z ubóstwem, ma kluczowe znaczenie dla misji Międzynarodowej Wymiany Rozwoju (IDEX). Istnieje, aby wywołać zmiany systemowe, zmienić nierówną dynamikę władzy, wywierać wpływ na przyjęcie egalitarnych praktyk, równoważyć uczenie się między globalnym Południem i Północą oraz ułatwiać połączenia.

IDEX dociera do najbardziej odległych i zaniedbanych miejsc i znajduje organizacje, które nie mają jeszcze potrzebnego finansowania, ale mają wystarczająco dużo wewnętrznych struktur i potencjału do rozwoju. IDEX solidaryzuje się z aktywistami w krajach rozwijających się, obejmuje pokorę i wrażliwość kulturową, aby Globalna Północ mogła uczyć się i łączyć siły z lokalnymi liderami, którzy promują zmiany społeczne.

IDEX identyfikuje, ocenia i rozwija najlepsze pomysły na złagodzenie ubóstwa i niesprawiedliwości, łącząc namiętnych i zaangażowanych zwolenników z wizjonerskimi lokalnymi liderami i organizacjami na całym świecie.

Obszary zainteresowań

Od 1985 roku IDEX wsparł ponad 500 oddolnych projektów prowadzonych przez społeczność w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Co roku partnerzy IDEX obsługują około 1,2 miliona ludzi w zubożałych społecznościach, w tym marginalizowanych kobiet, drobnych rolników, społeczności tubylczych, mieszkańców miast o niskich dochodach, mniejszości seksualnych i etnicznych oraz młodzieży.

Kraje ostrości – Gwatemala, Indie, Meksyk, Nepal, RPA, Zimbabwe

Fundacja IKEA
IKEA Foundation finansuje programy prowadzone przez duże i małe organizacje na całym świecie. Jednym z obszarów finansowania IKEA jest wzmacnianie pozycji kobiet. IKEA wierzy, że kobiety mogą być najważniejszym katalizatorem zmian w życiu ich dzieci. Wzmacniając pozycję kobiet – poprzez edukację, szkolenia umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną lub udzielając pożyczki na założenie małej firmy – możemy poprawić zdrowie dzieci, edukację i przyszłe możliwości.

Obszary programowe

 • Lepsze życie dla dzieci i rodzin uchodźców
 • Zwalczanie pierwotnych przyczyn pracy dzieci i promowanie praw dziecka.
 1. Tworzenie wyższych dochodów gospodarstw domowych
 2. Zmiana postaw
 3. Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego
 4. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
 5. Poprawa opieki zdrowotnej

W 2013 roku IKEA przekazała 101 milionów euro. Misją fundacji, skoncentrowanej głównie na dzieciach, jest tworzenie znaczących i trwałych zmian poprzez finansowanie holistycznych, długoterminowych programów w niektórych najbiedniejszych społecznościach na świecie, które zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci – dom, zdrowie, edukację i zrównoważony dochód rodziny.

Kraje ostrości – Bangladesz, Brazylia, Etiopia, Indie, Pakistan, Sudan

Fundacja Forda
Fundacja Forda współpracuje z wizjonerskimi liderami i organizacjami, aby zmieniać struktury społeczne i instytucje tak, aby każdy miał możliwość realizacji swojego pełnego potencjału i miał prawo głosu w decyzjach, które go dotyczą. Fundacja Forda zobowiązuje się do sprawiedliwości społecznej.

Obszary zainteresowań

 1. Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna
 2. Prawa człowieka
 3. Szansa edukacyjna i stypendium
 4. Sprawiedliwość ekonomiczna
 5. Wolność wypowiedzi
 6. Demokratyczny i odpowiedzialny rząd
 7. Zrównoważony rozwój
 8. Metropolitalna szansa

Skoncentrowany na płci obszar programu Fundacji Forda jest poświęcony wzmocnieniu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz zachęcaniu do wszechstronnej edukacji seksualnej i opartego na dowodach publicznego dyskursu na temat seksualności. Fundacja wspiera politykę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, innowacyjne programy i badania, które odnoszą się do czynników społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które osłabiają lepsze wyniki dziewcząt i kobiet. Wysiłki skupiają się szczególnie na młodych kobietach ze społeczności ubogich i wykluczonych, ponieważ to one ponoszą największy ciężar przemocy i chorób.

Płeć, seksualność i sprawiedliwość reprodukcyjna

 • Postęp w zakresie praw LGBT
 • Promowanie praw reprodukcyjnych i prawa do zdrowia seksualnego
 • Ochrona praw kobiet
 • Ograniczenie dyskryminacji i wykluczenia HIV/AIDS
 • Wspieranie badań nad seksualnością
 • MłodzieżSeksualność, zdrowie reprodukcyjne i prawa

Kraje ostrości – Brazylia, Chiny, Kolumbia, Egipt, Salwador, Gambia, Ghana, Gwatemala, Gwinea, Honduras, Indie, Indonezja, Kenia, Mali, Meksyk, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Peru, Senegal, Sierra Leone, RPA, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, Stany Zjednoczone, Zimbabwe

Fundacja Nike
Nike Foundation inwestuje w dorastające dziewczyny. Fundacja wierzy, że 250 milionów dziewcząt żyjących w ubóstwie może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej uporczywych problemów rozwojowych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. Fundacja stwierdza: „Kiedy dziewczyna z krajów rozwijających się może w pełni wykorzystać swój potencjał, nie jest jedyną osobą, która unika ubóstwa. Przywozi ze sobą swoją rodzinę, społeczność i kraj”.

Obszary zainteresowań

Fundacja Nike ma ruch zatytułowany „Girl Effect”. Jest to ruch mający na celu wykorzystanie wyjątkowego potencjału dorastających dziewcząt do położenia kresu ubóstwu dla siebie, ich rodzin, społeczności, krajów i świata. Chodzi o uwidocznienie dziewcząt i zmianę ich dynamiki społecznej i ekonomicznej poprzez zapewnienie im konkretnych, potężnych i odpowiednich zasobów. Efekt dziewczynki jest napędzany przez setki tysięcy mistrzyń, które dostrzegają niewykorzystany potencjał dorastających dziewcząt żyjących w ubóstwie. Deklaracja Dziewcząt jest wezwaniem do działania, aby umieścić dziewczęta w centrum programu rozwoju po 2015 roku.

Kraje ostrości – Belgia, Brazylia, Etiopia, Indie, Kenia, Holandia, Nigeria, Paragwaj, Rwanda, RPA, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia

Mama Kasa
Każdego roku Mama Cash wspiera około 100 odważnych grup, organizacji, sieci i funduszy kobiecych prowadzonych przez kobiety, dziewczęta i osoby trans. Wspierane projekty skupiają się na niesprawiedliwościach, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone, które wymagają wyzwania i które wymagają odwagi i wizji zmiany. Opierają się na strategicznych możliwościach wprowadzenia zmian na poziomie społeczności, krajowym, regionalnym i globalnym.

Tylko w 2013 r. Mama Cash wsparła 118 aktywistek kobiecych, dziewczęcych i transpłciowych na łączną kwotę 4,3 miliona euro. Mama Cash zapewnia wsparcie finansowe i niefinansowe organizacjom zajmującym się prawami kobiet, dziewcząt i osób trans na całym świecie.

Mama Cash wspiera stypendystów nie tylko pieniędzmi. Proces ten nazywa się akompaniamentem i obejmuje prowadzenie i ułatwianie szkoleń, zadawanie pytań, które pomagają stypendystom powiązać ich działania z celami długofalowymi oraz łączyć stypendystów ze sobą i z innymi fundatorami.

Obszary zainteresowań

Kraje ostrości – Kraje rozwijające się i rozwinięte

Fundacja Szczytu
Fundacja Summit jest zaangażowana w świat, w którym ludzie mogą prosperować, a przyroda może kwitnąć — świat, w którym jedno nie jest poświęcone dla drugiego. Fundacja dąży do promowania zdrowia i dobrego samopoczucia planety – jej mieszkańców i środowiska naturalnego – poprzez osiągnięcie zrównoważonej globalnej populacji, ochronę bioróżnorodności Ziemi i zapewnienie życia w miastach.

Obszary zainteresowań

Fundacja Summit wspiera marginalizowane dziewczęta, zmieniając ich życie społeczne, reprodukcyjne i ekonomiczne. Fundacja Summit jest przekonana, że ​​koncentracja na kobietach jest korzystna na różne sposoby – gospodarki będą rosły, wskaźniki ubóstwa zmniejszą się, wskaźniki zdrowotne kobiet i dzieci ulegną poprawie, a środowisko skorzysta na tym. Na szczycie wzmocnienie pozycji dziewcząt będzie wymagało dalszego skupienia się na ASRH i wspieraniu przywództwa młodzieży, ale z większą dbałością o równość płci.

Obszary priorytetowe

 1. Zapewnij dostęp do usług zdrowotnych
 2. Zapewnij edukację seksualną
 3. Włącz kontynuację edukacji
 4. Zapewnij powiązania z możliwościami gospodarczymi
 5. Wyeliminuj dyskryminację płci
 6. Zapewnij przestrzenie społeczności młodzieżowej
 7. Koniec małżeństwa dzieci

Focus Countries – Belize, Kanada, Kostaryka, Gwatemala, Meksyk, Nikaragua, Stany Zjednoczone

Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji
Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE) to wielostronne partnerstwo mające na celu wprowadzenie wszystkich dzieci do szkoły w celu uzyskania wysokiej jakości edukacji w najbiedniejszych krajach świata.

Obszary zainteresowań

 • Edukacja dziewcząt
 • Dzieci – Dzieci pozaszkolne, Wczesne czytanie, Liczenie, Efekty uczenia się, Nauczyciele, Dzieci niepełnosprawne, Wczesna opieka i edukacja
 • Państwa dotknięte konfliktami i państwa niestabilne

Globalne Partnerstwo pracuje nad tym, aby więcej dziewcząt zapisało się do szkoły i otrzymywało wysokiej jakości edukację. GPE chce, aby wszystkie dziewczęta w krajach zatwierdzonych przez GPE pomyślnie ukończyły szkołę podstawową i przeszły do ​​szkoły średniej w bezpiecznym, wspierającym środowisku uczenia się. GPE koncentruje się na edukacji dziewcząt, ponieważ wierzy, że dzięki wysokiej jakości edukacji dziewczęta mogą dokonywać świadomych wyborów, poprawiając dobrobyt społeczny i ekonomiczny swojego kraju poprzez promowanie zdrowia i dobrobytu następnego pokolenia.

 1. Zwiększenie parytetu płci i ogólnej liczby zapisów
 2. Zapewnienie silnych zachęt oraz wsparcia technicznego i finansowego partnerom z krajów rozwijających się, aby uwzględnić strategie dotyczące płci w ich planach edukacyjnych
 3. Wesprzyj zapisy pozaszkolnych dziewcząt do szkoły podstawowej
 4. Upewnij się, że dziewczęta przejdą kluczowe przejście ze szkoły podstawowej do średniej

Kraje ostrości - Kraje rozwijające się

Fundacja Abilis
Fundacja Abilis powstała w 1998 roku z misją przyczyniania się do równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez prawa człowieka, niezależne życie i samowystarczalność ekonomiczną. Szczególny priorytet mają projekty dotyczące obrony praw człowieka osób niepełnosprawnych oraz działania opracowywane i realizowane przez kobiety niepełnosprawne.

Obszary zainteresowań:

Obecne projekty:

 • Tworzenie samozatrudnienia dla kobiet niepełnosprawnych – Bangladesz
 • Wspólna praca na rzecz edukacji włączającej – Tadżykistan
 • Głosy kobiet niepełnosprawnych w CEDAW – Indie
 • Szkolenie zawodowe na poziomie zaawansowanym Szycie i cięcie dla kobiet niepełnosprawnych – Nepal
 • Upodmiotowienie ekonomiczne niesłyszących kobiet w Ghanie – Ghana
 • Program czytania i pisania na rzecz upodmiotowienia kobiet niepełnosprawnych – Etiopia
 • Identyfikacja i rozwój umiejętności przywódczych wśród kobiet z niepełnosprawnościami

Kraje docelowe: Kraje rozwijające się

ActionAid Dania
ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) to stowarzyszenie z 70-letnim doświadczeniem, którego celem jest ograniczanie ubóstwa, mobilizowanie i edukowanie kobiet i młodych ludzi, aby pociągali swoje rządy i decydentów do odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych i utrzymywanie budżetów publicznych. ActionAid Dania promuje również zrozumienie i dialog między ludźmi.

Obszary zainteresowań:

 • Kobiety i płeć
 • Dzieci
 • Demokracja i dobre rządy
 • Edukacja
 • Środowisko
 • Zdrowie, prawa człowieka
 • Młodzież i młodzież

Kraje docelowe: Afganistan, Australia, Bangladesz, Brazylia, Burundi, Kambodża, Chiny, Dania, DRK, Etiopia, Biuro UE, Francja, Gamba, Ghana, Grecja, Gwatemala, Haiti, Szwecja, Tanzania, Tajlandia, Uganda, Wielka Brytania, USA, Wietnam, Zambia , Zimbabwe

Afro-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO)
Afrykańsko-Azjatycka Organizacja Rozwoju Obszarów Wiejskich (AARDO) jest apolitycznym organem posiadającym status obserwatora przy różnych organizacjach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych (założony w 1962 r.). Głównym celem tej organizacji jest poprawa jakości życia, restrukturyzacja społeczności wiejskich i odbudowa ekonomiczna ich mieszkańców wsi w afroazjatyckich krajach członkowskich AARDO.

Obszary zainteresowań:

 • Upodmiotowienie kobiet
 • Zmniejszenie ubóstwa
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa
 • Zintegrowany Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Decentralizacja i upodmiotowienie społeczności
 • Zmiany środowiskowe i klimatyczne w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

Kraje ostrości:

Bangladesz, Burkina Faso, Chiny, Egipt, Etiopia, Gambia, Ghana, Indie, Irak, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Libia, Malawi, Malezja, Mauritius, Maroko, Nigeria, Korea Północna, Oman, Pakistan, Filipiny, Sierra Leone , Korea Południowa, Sri Lanka, Sudan, Syria, Jemen, Zambia

Entwicklungshilfe-Klub
Entwicklungshilfe-Klub (Klub Pomocy Rozwojowej) ma na celu poprawę kondycji kobiet, sytuacji żywieniowej ludzi w krajach rozwijających się oraz daje możliwość zarobku.

Obszary tematyczne:

 • Kobiety
 • Edukacja
 • Utrzymanie
 • Utrzymanie/odbudowa
 • ponowne zalesianie
 • Na zdrowie
 • Pomoc w przypadku katastrof
 • Dzieci
 • Woda

Kraje ostrości: Angola, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Birma (Myanmar), Burundi, Kamerun, Czad, Kongo DR, Ekwador, Egipt, Etiopia, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indie, Jordania, Madagaskar, Malawi, Meksyk, Nepal, Nikaragua , Niger, Terytoria Palestyny, Peru, Somalia, Sri Lanka, Tajlandia

Pomocnik i działanie
Aide et Action to międzynarodowa francuska organizacja pozarządowa założona w 1981 roku, której celem jest promowanie społecznej i zawodowej integracji młodych ludzi ze środowisk znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Organizacja ta buduje umiejętności nauczycieli, w tym szkolenia, opracowywanie odpowiednich praktyk dydaktycznych oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.

Rozwój edukacji dziewcząt i kobiet jest głównym priorytetem tej organizacji.